Almindelige forretningsbetingelser

 

De følgende almindelige forretningsbetingelser definerer de betingelser, der gælder for anvendelsen af de tjenester, der udbydes på platformen www.memorado.dk, der drives af Memorado GmbH, Paul-Lincke-Ufer 39/40, 10999 Berlin, Tyskland.

Kun disse almindelige forretningsbetingelser er gældende. Eventuelle forretningsbetingelser fra anden side accepteres ikke.

 

1. Beskrivelse af ydelser

a) Memorado er dir motionscenter for hjernen. Denne service omfatter såvel gratis ydelser som betalingspligtige ydelser. Tilbuddet kan være tilgængeligt under forskellige domæner, herunder www.memorado.dk.

b) Først kan du oprette et basismedlemskab. Dvs. gratis registrering og profiloprettelse (”gratis medlemskab”).

c) Efter registreringen som basismedlem har du mulighed for at registrere dig som premiummedlem (”betalingspligtigt medlemskab”). Før oprettelsen af et betalingspligtigt medlemskab, bliver du informeret om den betalingspligtige ydelse og om betalingsbetingelserne. Kontraktforholdet opstår, når du per klik bekræfter det betalingspligtige medlemskab og betalingsforpligtelserne.

d) Vi er berettiget til at lade en eller flere tredjeparter levere dele af eller hele tjenesteydelsen. Dette må ikke medføre ulemper for medlemmerne.

e) Vi forbeholder os retten til at slette din profil, hvis du bryder med de almindelige forretningsbetingelser. Hvis en profils indhold bliver anset for at være upassende, eller et medlem har opgivet urigtige oplysninger, kan vi spærre profilen. Vi kan ikke holdes til ansvar for stødende eller urigtigt indhold i medlemmernes profiler.

f) Vi garanterer tjenestens tilgængelighed 99,7 % af kalenderåret. Oplever du problemer med aktivering af medlemskabet eller fejl under anvendelse af www.memorado.dk kan du melde dette til info@memorado.com. Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret på dit medlemskab (abonnement), da det er en tjenesteydelse. Derfor skal du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved dit medlemskab, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, hvis der ikke er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlig for.

g) For at kunne udnytte vores ydelser fuldt ud, skal du anvende en aktuel webbrowser og aktivere de nødvendige funktioner på din computer (f.eks. JavaScript og cookies). Anvendelse af en ældre eller usædvanlig webbrowser kan betyde, at du kun kan benytte vores tjenester i begrænset omfang.

 

2. Betingelser ved registrering

a) Adgangen til vores tjenester forudsætter, at du registrerer dig som medlem. Ved registreringen skal du angive en gyldig e-mail-adresse og en selvvalgt adgangskode.

b) Med registreringen indgår du et kontraktforhold med os i henhold til de almindelige forretningsbetingelser.

c) Efter registreringen modtager du en e-mail, der bekræfter indgåelse af kontrakten for det gratis medlemskab.

d) Du forsikrer ved registrering og ved bestilling af et betalingspligtigt medlemskab, at alle dine oplysninger er korrekte.

 

3. Betingelser vedrørende betalingspligtigt medlemskab

Hvis du vælger at bestille et betalingspligtigt medlemskab gælder følgende betingelser:

a) Ved bestilling af et betalingspligtigt medlemskab indgår du, udover det gratis medlemskab, et yderligere kontraktforhold med os. Forud for bestillingen bliver du informeret om ydelsens indhold, pris og betingelser.

b) Kontraktforholdet vedrørende det betalingspligtige medlemskab træder først i kraft, når vi bekræfter bestillingen pr. e-mail.

c) Med bekræftelsesmailen modtager du kontraktinformationer (oplysninger om medlemskabet) og de almindelige forretningsbetingelser, der er gældende på det aktuelle tidspunkt. Vi gemmer alle dine kontraktinformationer, men opbevarer ikke en kopi af bekræftelsesmailen. Hvis du ønsker en ny bekræftelsesmail kan vi generere denne igen. Kontakt os i denne forbindelse på info@memorado.com.

d) Hvis du ikke betaler det udestående beløb, har vi ret til at spærre din adgang til portalen midlertidigt, indtil vi har registreret din betaling. Medlemskabets løbetid påvirkes ikke af den midlertidige spærring.

 

4. Betingelser for betaling

a) Medlemsgebyret skal betales med kreditkort (Visa, Visa Electron, MasterCard, American Express, Maestro) eller PayPal. Vi tager ikke gebyr for betaling.

b) Det fulde medlemsgebyr skal betales på én gang forud for den valgte tidsperiode.

c) Med indgåelse af det betalingspligtige medlemskab og angivelse af betalingsinformationer accepterer du at betalingen gennemføres.

 

5. Anvendelse, videregivelse og videreformidling af data

a) Vi overholder altid gældende lovgivning vedrørende håndtering af personoplysninger.

b) Informationer om vores behandling af personoplysninger findes under „Databeskyttelse“.

 

6. Annullering, automatisk fornyelse, opsigelse

a) Annullering af det gratis medlemskab (slette profilen) er altid muligt. Skriv en kort e-mail til service@memorado.com for at annullere medlemskabet.

b) Hver kontrakt for det betalte medlemskab forlænges automatisk ved slutningen af den kontraktligt aftalte periode med samme tidsrum som aftalt for den oprindelige abonnement og i overensstemmelse med de aftalte vilkår, da købet fandt sted. Det betalte medlemskab vil fornyes automatisk, hvis opsigelsen ikke er blevet afleveret i overensstemmelse med følgende opsigelsesperioder:

1-månedsabonnement: Annullering senest 2 uger før slutningen af abonnementsperioden.

3-månedersabonnement: Annullering senest 6 uger før slutningen af abonnementsperioden.

6-månedersabonnement samt 1-års- eller 2-årsabonnement: Annullering seneste 12 uger før slutningen af abonnementsperioden.

Opsigelsen af betalt medlemskab skal ske skriftligt. Du bedes skrive til os til service@memorado.com og angive dit brugernavn eller registrerede e-mail-adresse.

c) Du kan også sende os den skriftlige opsigelse til:

Memorado GmbH

- Kunde service –

Paul-Lincke-Ufer 39/40

10999 Berlin, Tyskland

d) Efter afmelding af det betalingspligtige medlemskab sættes din profil automatisk tilbage til gratis medlemskab og til de begrænsede funktioner, der gælder for dette medlemskab. Du kan derefter når som helst afmelde det gratis medlemskab (slette din profil). Dette gøres under ”Konto” -> ”Slet konto”.

e) Begge parter har ret til at opsige medlemskabet (enten gratis eller betalingspligtigt), hvis der foreligger en særlig årsag. Fra vores side foreligger en særlig årsag eksempelvis, hvis du ved registrering eller på et senere tidspunkt forsætligt har opgivet urigtige oplysninger, eller hvis du gentagne gange overtræder de almindelige forretningsbetingelser, og vi flere gange uden reaktion har anmodet dig om at overholde bestemmelserne (advarsel).

 

7. Dit ansvar, dine forpligtelser og forbudt adfærd

a) Du er alene ansvarlig for din egen registrering og for de informationer, du opgiver om dig selv.

b) Du forsikrer, at dine opgivne informationer er sande.

c) Du forsikrer, at du ikke på nogen måde vil anvende dit medlemskab til kommerciel brug.

d) Du forsikrer, at du overholder loven om ophavsret, og ikke anvender billeder, tekster, etc., der er beskyttet af ophavsret uden at råde over de nødvendige rettigheder.

e) Du forpligter dig til at overholde vores regler og al relevant lovgivning.

f) Du må under ingen omstændigheder:

aa. forsætligt opgive andres oplysninger som dine egne. Dette gælder især brug af andres bankoplysninger.
bb. reklamere for andre online portaler.
cc. videregive login-oplysninger og personlige adgangskoder til tredjepart.

g) Hvis du overtræder disse regler, kan vi forlange erstatning for eventuelle skader eller omkostninger i henhold til gældende ret. Dette gælder dog ikke, hvis du ikke kan holdes ansvarlig for overtrædelsen. Vi er endvidere ikke ansvarlig for handlinger, skader, tab eller krav, der er opstået som følge af et medlems brud på de generelle retningslinjer, f.eks. ærekrænkelse, overtrædelse af immaterialret eller andre af tredjeparts rettigheder, eller udfald af tjenesten.

 

8. Spærring ved mistanke

a) Vi kan til hver en tid slette en konto eller opretholde en spærring, hvis en domstol eller statslige myndigheder opfordrer hertil, eller hvis medlemskabet er afsluttet. Dette gælder også, hvis en sletning eller spærring er nødvendig for at undgå eventuelle skader for os eller øvrige medlemmer.

b) Din forpligtelse til at betale det aftalte beløb for et betalingspligtigt medlemskab påvirkes ikke af kontoens spærring. Hvis din adgang til tjenester, der omfattes af det betalingspligtige medlemskab, spærres, og det efterfølgende viser sig, at spærringen ikke var berettiget, forlænges det betalingspligtige medlemskab med en tilsvarende periode. Hvis en forlængelse enten ikke er mulig eller vil være urimelig, vil vi erstatte beløbet for den spærrede tid.

 

9. Vedrørende ændringer af de almindelige forretningsbetingelser

Vi forbeholder os retten til at ændre de almindelige forretningsbetingelser til enhver tid. Hvis dette skulle blive aktuelt, informeres alle registrerede medlemmer om dette. Vi anser ændringerne som accepteret, hvis du ikke modsætter dig dem inden for to måneder. Hvis du modsætter dig en ændring, har vi ret til at opsige kontrakten i henhold til regler om opsigelse i disse almindelige forretningsbetingelser.

 

10. Afsluttende bestemmelser

a) Tysk lovgivning er gældende.

b) Der laves ikke mundtlige eller skriftlige tillægsbestemmelser.

c) Hvis en eller flere bestemmelser i denne kontrakt bedømmes som helt eller delvist ugyldige, gælder resten af kontrakten fortsat.

 

Information om fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, aftalen blev indgået. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os

Memorado GmbH
Kundeservice
Paul-Lincke-Ufer 39/40
10999 Berlin
Tyskland
E-Mail: info@memorado.com

din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). 

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Hvis du ønsker, at levering af tjenesteydelser skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

 

 
Start nu, gratis